Småkraftprosjektet i Fjellregionen er avsluttet

Norges Vel og Vingelen næringsselskap har sluttført en rapport som avslutter prosjektet om småkraftutvikling i Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Åmot (Nord-Østerdalen) Følgende er sakset fra innlendingen:
“Nord-Østerdal er en av Norges mest landbruksavhengige regioner, og selv om produksjonen fortsatt opprettholdes, medfører kravene til effektivitet usikkerhet og avskalling fra landbruksnæringen. Om-stillingsutfordringer i en så viktig næring er en utfordring for hele regionen. Mange har behov for ett ekstra ”bein å stå på” for å kunne videreføre gårdsdrifta eller annen aktivitet i tilknytning til sine ei-endommer. Utbygging av små kraftverk kan være ett lønnsomt alternativ for en del grunneiere/ ret-tighetshavere og for regionen som helhet. Som eksempel på de regionale virkningene kan man anslå at utbygging av 10 småkraftverk med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 3 GWh, vil medføre inves-teringer på rundt kr 90 millioner og en årlig inntekt på kr 10 millioner. En stor del av investeringene i forbindelse med utbygging vil komme lokale entreprenører og leverandører til gode.
I 2003 kom Olje- og energidepartementet med en strategiplan for økt etablering av små vannkraft-verk. Det har etter dette vært arbeidet spredt med småkraftutbygging i flere av kommunene i Fjellre-gionen, ikke minst i Folldal, og Regionrådet for Fjellregionen tok i februar 2006 initiativ til å få etab-lert et eget prosjekt for småkraftverk i Fjellregionen.”

Småkraftforeninga tar sikte på å gi en nærmere presentasjon av prosjektet i neste nummer av Småkraft-Nytt.