Klimakur omfatter småkraft

Vannkraft og småkraft er omtalt i rapporten (kap 9,2 s. 54). Følgende er sakset fra sammendraget:
Klimakur 2020 – oppgaver og arbeid
I Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk (klimameldingen) varslet regjeringen at den vil legge frem en vurdering av klimapolitikken og behovet for endrede virkemidler for Stortinget i 2010. Denne rapporten inneholder grunnlagsmaterialet for en slik vurdering. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Den er skrevet av en faggruppe –
Klimakur 2020, bestående av Norges vassdrags- og energidirektoratet, Oljedirektoratet, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet, som har ledet arbeidet. I arbeidet med å utrede tiltak og virkemidler i transportsektoren har Sjøfartsdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor bistått. Det har i stor grad også vært trukket aktivt på kompetanse i andre etater,
forskningsinstitusjoner og aktører. Vi har etterstrebet en åpen prosess med flere konferanser og seminarer og innspill fra ulike aktører underveis i arbeidet.

Analysen tar utgangspunkt i målet om nasjonale utslippskutt som er nedfelt i avtalen om klimameldingen (kalt klimaforliket), som flertallet på Stortinget inngikk i 2008. Målet er at utslippene
i Norge skal reduseres med 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020 i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert. Skogtiltakene anslås å gi et nettoopptak på 3 millioner tonn CO2. De innenlandske utslippene skal dermed reduseres
med 12–14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, slik at de ikke overstiger 45–47 millioner tonn CO2- ekvivalenter i 2020.
Vårt oppdrag har vært å få fram ulike valgmuligheter statlige myndigheter har for å nå målet om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020, og konsekvensene av disse, uten å gi anbefalinger om hvordan
dette kan gjøres. Det er gjort ved hjelp av sektorvise tiltaks- og virkemiddelanalyser samt makroøkonomiske analyser som også viser effekter på norsk økonomi. I tillegg er det satt sammen virkemiddelmenyer for å illustrere ulike måter å nå det nasjonale målet for utslippsreduksjoner.

I tråd med mandatet har hovedfokus vært på løsninger for å oppnå utslippsreduksjoner nasjonalt i 2020. Vi omtaler også kort mulige utslippseffekter globalt av tiltak og virkemidler i Norge. Vi belyser
dessuten om effekten av tiltakene og virkemidlene vil øke eller avta over tid, og om de kan bidra til å legge til rette for lavere utslipp på lengre sikt ved å fremme teknologisk utvikling og strukturelle omlegginger.

Overgang fra fossile brensler til fornybare energikilder er sentralt i mange av klimatiltakene vi har utredet. Som en effekt av klimagasstiltakene har vi vurdert behov for innenlands produksjon av fornybar energi. Dersom økt etterspørsel etter fornybar energi skal dekkes nasjonalt, må produksjonen
øke.

Se link til rapporten.