Har vi vernet feil vassdrag?

Norge har vernet om lag 45 TWh jf. vassdragsvernet. Likevel er det grunn til å sette spørsmål om vi har vernet feil vassdrag. Bakgrunnen er at sumvirkninger og INON nå brukes som hjemmel til å avslå konsesjoner i vassdrag som ikke er vernet.
Det reelle verneomfanget blir dermed vesentlig mer enn de offisielle 45 TWh’ene. Småkraftforeninga mener at det må sitte langt inne å avslå utbygginger pga. sumvirkninger eller påvirkning av INON i vassdrag som ikke er vernet.

Hvis forvaltingen hindrer utbygging med dette som argumentasjon, bør man stille seg spørsmålet om vassdraget burde ha vært vernet.

En praksis hvor sumvirkninger og INON påvirkning medfører avslag på konsesjonssøknader, er i realitetetn en utvidelse av vassdragsvernet noe som ikke er politisk forankret.

Småkraftforeninga etterlyser en god begrunnelse og hjemmel for at sumvirkninger i ikke vernede vassdrag skal kunne medføre konsesjonsavslag.