Rødliste for naturtyper

Artsdatabanken, som blant annet står bak rødlisten over truede arter, skal nå lage en rødliste for naturtyper. Dette er noe helt nytt og lista skal være ferdig i løpet av 2010.
Småkraften kan opplagt bli berørt siden naturtypen bekkekløfter trolig vil bli vurdert nøye. Hvis en naturtype havner på en rødliste vil vi anta at mylighetene for utbygging reduseres drastisk.

Vi viser imidlertid til at en tredjedel av vannkraftressursene allerede er vernet og vi oppfordrer Artsdatabanken til å inkluderer vernede arealer (vassdragsvern + nasjonalparker/landskapsvernområder) i vurderingene slik at naturtypenes forekomst altså inkluderer allerede vernede naturtyper.

Se link for mer info.