Fritak fra elavgifta

Mange småkraftverk har i disse tider redusert eller ingen egenproduksjon. De må da kjøpe strøm fra everket for å drifte kraftstasjonen. Dette kan være kraft til oppvarming m.v. I følge lovverket så er et slikt forbruk som altså går til drifting av kraftverket fritatt fra elavgiften.
Elavgiften er drøyt 10 øre/kWh.