Ubalansert småkraftplan i Nordland

Nordland fylkeskommune har lagt ut utkast til småkraftplan på høring, og Småkraftforeninga har avgitt en uttalelse. Kortversjonen av planene er at den fremstår som en ren verneplan og hvor NVE som konsesjonsmyndighet blir kraftig svekket.
Planen skal nyttes som grunnlag for innsigelse i forhold til konsesjonsbehandlingen jf. energiloven og som grunnlag for innsigelse og klage ved behandling etter plan- og bygningsloven.

Planen har så vidtrekkende restriksjonsbestemmelser at den, hvis den blir vedtatt slik den nå fremstår, vil legge et lokk over det meste av småkraftutbyggingene i Nordland fylke.

Det er også et åpent spørsmål om grunneiers og fallrettighetseiers rettsvern blir svekket og om innskrenkningene i tapt byggesjans omfattes av et erstatningsvern.

Småkraftforeningas anbefaling er at planen trekkes tilbake for omarbeiding på en rekke vesentlige punkter.

Se link til Småkraftforeningas høringsbrev.