Statnett søker om konsesjon for spenningsoppgradering

NVE har mottatt konsesjonssøknad fra Statnett for spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV kraftledning fra Kristiansand til Bamle. Søknaden gjelder et strekk på 147 km hvor kapasiteten økes fra 300 til 420 kV. Statnett begrunner søknaden med et generelt behov for økt overføringskapsitet pga. at kraftoverskuddet i Sør-Norge øker.
NVE gjennomfører en elektronisk høring og søknaden er tigjengelig på www.nve.no/kraftledninger.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes NVE innen 14. mai 2010.