Småkraftforeninga deltok på vannseminar

Nasjonal vannmiljøkonferanse gikk av stabelen den 10. og 11. mars, og Småkraftforeninga var blant de rundt 350 deltagerne. Innføringen av EUs vanndirektiv dannet bakteppe for konferansen, hvor temaene som ble behandlet dreide seg om alt fra landbruksavrenning og bruk av skog for å hindre avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag til drikkevannskvalitet og vann og avløp. Kystvann, vann i forhold til samferdsel, vannrelatert FoU-arbeid, arbeid i vannområdene, vannforurensning og restaurering av byvassdrag var også blant temaene.
Blant de mer direkte vannkraftrelaterte temaene var blant annet hvor mye vann som er nok vann til miljøet, og hvordan man best kan komme fram til det. Her slo Steinar Sandøy fra DN et slag for at eksisterende modeller skal tas i bruk av forvaltninga i større grad, for å modellere hvordan man best kan balansere hensyn til mange faktorer samtidig (fisk, bunndyr, fuktighetskrevende planter osv). Ulrich Pulg tok for seg ulike fiskeforsterkningstiltak i Norge, og hovedbudskapet hans var at førstevalget bør være tilrettelegging og restaurering av habitater (gyteplasser, vandringsveier, vannføring og vegetasjon). Dersom dette ikke er nok, eller ikke er egnet på stedet, anbefaler han rognplanting over settefisk. Likevel understreker han at det må drives vassdragsbasert forvaltning, siden alle vassdrag er ulike, og at alle disse tiltakene er gode, og gjerne kan brukes sammen. Han understreker også at vanndirektivet åpner for en slik tenkemåte.

Gunn Frilund fra Sweco fortalte om sine erfaringer fra et prosjekt hvor hun uanmeldt besøkte fem konsesjonsfrie små kraftverk i fem ulike kommuner, for å se hvordan de ble drevet. Hun oppdaget her at de fleste av disse ikke slapp gjennom minstevannsføringen NVE hadde satt. Det viste seg også at kommunene hadde saksbehandlet anleggene ulikt, men at ingen av de hadde vært og befart anleggene etter åpning. Frilunds konklusjon var at kunnskapsbasert minstevannsføring savnes av både fagbiologer, utbyggere og forvaltning. Frilund mener at detaljplaner er viktige verktøy, men at også veiledning og tilsyn av konsesjonsfrie så vel som konsesjonspliktige kraftverk bør prioriteres.

Sist ut til å snakke om et vannkraftrelatert tema var Lars Eriksstad fra NINA, som orienterte om samarbeidsprosjektet mellom NINA og NORSKOG: Miljøpåvirkninger av småkraftverk. Målet med dette prosjektet er å utvikle et kostnadseffektivt system for å vurdere konsekvenser av småskala vannkraft bygd på et bedre kunnskapsgrunnlag om økologiske og miljømessige effekter.