AP i Møre og Romsdal ønsker å inkludere småkraftverkene i overgangsreglene

Arbeiderpartiets fylkeslag i Møre og Romsdal går i mot regjeringen i sertifikatsaken, og ønsker at også småkraftverkene skal komme inn i overgangsordningen. Dermed følger AP i Møre og Romsdal etter Senterpartiet i Møre og Romsdal og har vedtatt følgende:
“Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti er bekymra over den begrensinga Regjeringa legg opp til for småkraftverk i høve grøne sertifikat. Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti ber derfor Regjeringa om å sikre at småkraftverk bygd etter 1.1.2004 vert inkluderte i sertifikatordninga.”

Vedtaket bygger blant annet på følgende vurdering:

“Uavhengig av dette kan det no sjå ut som om Regjeringa (Olje og energiministeren) går for ei begrensing i dei grøne sertifikata der berre dei minste blir omfatta av dette frå 2004. Dette er uheldig særleg i høve moglegheitene til å realisere nye fornybare energiprosjekt som er lokalt eigde og i høve tidlegare gitte politiske signal. Denne modellen legg opp til at småkraftverk kan bli oppkjøpt av større aktørar. Det er verd å merke seg at dette nye systemet skal vere eit rettigheitssystem og ikkje eit tilskottssystem. Det vil her vere grovt urimeleg at mesteparten av småkraftverka vert uteletne.”

Småkraftforeninga er selvsagt glade for at også fylkeslaget til AP følger opp fylkeslaget til Sp, og uttrykker en så klar misnøye med overgangsreglene som ble presentert i november i fjor. Som Småkraftforeninga har påpekt tidligere er det nå et klart flertall på Stortinget for å endre overgangreglene. Det eneste som hindrer dette er parti- og regjeringspisken i regjeringskvartalet, noe vi mener er urimelig.

Uansett så er ikke siste ord sagt i denne saken.