Positiv småkraftundersøkelse

Sweco har på oppdrag for NVE sett på sumvirkninger m.v. av småkraftetableringer. Undersøkelsene er foretatt i Austefjorden på Sunnmøre. Landskapspåvirkning, bunndyr og botanikk er blitt vurdert.
De foreløpige resultatene viser at småkraften kommer relativt godt ut av undersøkelsen, og det ble blant annet ikke funnet vesentlige negative sumvirkninger.

Se link til en kortfattet presentasjon (nest nederst).