Småkraftforeninga diskuterte eiendomsskatt med Gunnar Gundersen

Gundersen representerer Høyre og sitter i finanskomiteen. Småkraftforeninga er bekymret for at kommunene skal få en utvidet adgang til å kreve eiendomsskatt fra småkraftverk. Gunnar Gundersen er også bekymret for at småkraftverkene kan måtte betale mer eiendomsskatt. Småkraftforeninga vil heller ha en gjennomgang og endring av dagens regelverk slik at eiendomsskattetrykket ikke er som høyst når kraftverkene er minst likvide, dsv. de første årene rett etter oppstart.
Dagens eiendomsskatteregler tar som kjent utgangspunkt i ligningsverdien per 1. januar, og det betyr at jo høyere utbyggingskostnad jo høyere eiendomsskatt. I realiteten beskattes småkraftverkene motsatt av betalingsevne.

Småkraftforeninga ønsker en omlegging hvor det innrømmes en skattekreditt de første årene etter etablering slik at at skatten i en bedre grad samsvarer med skatteevnen.

Dagens situasjon der maksimal eiendomsskatt sammenfaller med maksimal lånegrad, er lite hensiktsmessig og kan medføre at flere kraftverk får likviditetsproblemer.

Gundersen viset stor forståelse for problemstillingen og Høyre er i utgangspunktet i mot skatt på eiendom (og formue). Gundersen lovte at ahn vil følge med på eventuelle innspill i beskatningen av småkraftverk.