Økt utnyttelse i verna vassdrag

Samnanger kommune ønsker en gjennomgang av mulighetene for økt utnyttelse av småkraftpotensialet i vernede vassdrag. Småkraftsenteret i Samnanger har kommet med følgende uttalelse:
“Ny teknologi, kunnskap og kompetanse gjer at ein no kan realisera småskala kraftproduksjon med langt mindre inngrep enn tidlegare. Situasjonen er derfor no ein heilt annan enn då vern vart etablert. Det er viktig at gjennomgang av verna vassdrag vert koordinert frå sentralt hald då ein får ein omforent politikk på området der ein får ei avveging mellom natur- og miljøomsyn på eine sida, og verdiskapings- og klimaomsyn på andre sida.”

Småkraftforeninga har lenge ment at en mer intelligent utnyttelse ressursene i vernede vassdrag er fornuftig, noe som blant annet innebærer å tillate en økt slukevne som kan utnytte flomvannet mer effektivt.