Internt oppgjør mot egen energipolitikk

Flere AP-politikere går åpent ut mot Stoltenbergs energipolitikk. Det er et kraftkriseopprør i flere fylkeslag av AP, og som NRK referer så peker flasketuten på Arbeiderpartiet.
Enkelte bruker sterke ord om egen energipolitikk, og Eivind Torvik fra Nesset AP i Romdsal, kaller regjeringens energipolitikk for “helt forjævlig”.

Leder i Småkraftforeninga Trond Ryslett tok opp regjeringens energipolitikk på Småkraftdagene i Haugesund nylig, hvor han pekte på at mangelen på en stabil energipolitikk har ført til den situasjonen vi har nå.

Ryslett trakk opp et sett med vilkår som burde ha vært på plass for lenge siden men som i alle fall må på plass nå, skal man unngå å store prisvariasjoner på kraft hvert tørrår.

Skal potensielle utbyggere våge å satse må man ha langsiktige og stabile rammevilkår. Det er også avgjørende at utbyggere har tillit til politikerne og at de holder hva de faktisk lover.

Ryslett mener at sertifikatsaken har vært og fortsatt er svært skadelig for tilliten til politikerne. Videre trakk Ryslett frem anleggsbidragssaka som kan avgjøre om “Rett til nett” slagordet blir noe annet enn et slagord. Også mulighetene for å utnytte egenprodusert kraft er viktig for motivasjonen til å satse.

Videre må nødvendige kraftlinjer komme på plass, både innenlands og ut av landet.

En rettferdig eigendomsskatt er også en del av bildet. Dagens ordning hindrer nyetableringer ved at de dyreste og mest marginale kraftverkene også har den høyeste eiendomsskatten.

Bunnfradrag på grunnrenteskatten vil også gi økt produksjon uten økt naturinngrep. I dag er det ingen som bygger småkraftverk mellom 5 MW og 10 MW noe som ofte medfører en suboptimal tilpasning.

Mer fornuftige avskrivingsregler for små kraftverk bør også innføres. Småkraftverkene har de samme avskrivningsreglene som magasinkraften noe som opplagt ikke passer småkraften.

Ryslett tok til slutt orde for en tverrpolitisk energiplan som vil redusere den politiske risikoen noe som er en forutsetning for å realisere ny fornybar energi slik at både forsyningssikkerheten og kraftbalansen blir til å leve med i hele landet.