Skatt- og avgiftshåndtering vedr. konsesjonssøknaden

Småkraftforeninga har fått utredet hvordan en konsesjonssøknad skal skatte- og avgiftsbehandles. Utgifter til å utarbeide en konsesjonssøknad kan bli betydelig og det er viktig å behandle disse utgiftene riktig mht. skatter og avgifter. Hele betenkningen vil bli presentert i Småkraft-Nytt nr 2/2010.
Hovedkonklusjonen er som følger:

1. Kostnader til konsesjonssøknad mv vil normalt kunne aktiveres som kostpris på konsesjonen når denne eventuelt meddeles.

2. Et kraftverksprosjekt, inkludert konsesjon etter vassdragslovgivningen, vil normalt kunne overføres fra grunneier til et aksjeselskap som fallene leies ut til. Prosjektet vil i så fall antagelig kunne verdsettes til skattemessig kostpris, eventuelt med tillegg av en margin (dvs. at det blir ingen eller lite betalbar skatt ved overføringen). Aksjelovens regler om behandling av avtaler som inngås ved stiftelsen av et aksjeselskap/med aksjonærer (aksjeloven §§ 2-4, 2-6 og 3-8) må følges i denne forbindelse.

3. Aksjeselskapet vil kunne avskrive kostnader til konsesjon mv lineært over leieperiodens løpetid (forutsett at aksjeselskapet ikke får noe vederlag tilbake ved leieperiodens utløp).

4. Det bør gis fulle og korrekte opplysninger om ovennevnte forhold i grunneiers og aksjeselskapets selvangivelser.

5. En privat grunneier vil ikke drive merverdiavgiftspliktig virksomhet og merverdiavgift som påløper i forbindelse med konsesjonssøknaden vil således utgjøre en endelig kostnad hos grunneier. Dersom prosjektet senere overføres til et aksjeselskap, vil dette selskapet i sitt mva-regnskap ikke kunne inkludere merverdiavgift som er betalt av grunneier.