Siri Meling har tatt opp konsesjonskøen med Olje- og energiministeren

Siri Meling (H) setter spørsmål med effektiviteten til NVE. Hun vil stille følgende spørsmål i spørretimen i dag:
12. Fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren
NVE har til behandling 6 konsesjonssøknader for mikro-, mini- og småkraftverk i Bjerkreimsvassdraget. Disse søknadene har vært til behandling i alle relevante instanser og det ble gjennomført befaringer sommeren 2009. Alt skulle således ligge til rette for en effektiv behandling i NVE. På grunn av interne omprioriteringer i NVE er disse søknadene nå lagt på vent til september 2010. Vil statsråden ta grep som sikrer en bedre fremdrift i saksbehandlingen av disse 6 søknadene samt tilsvarende saker?

Se link til svaret.