Siri Meling fikk svar på spørsmål

Høyres Siri Meling tok opp konsesjonskøen med Olje- og energiministeren i Stortingets spørretime onsdag. Spørsmål og svar er referert. Spørsmål 12Siri A. Meling (H) [12:22:51]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til olje- og energiministeren:

«NVE har til behandling 6 konsesjonssøknader for mikro‑, mini- og småkraftverk i Bjerkreimsvassdraget. Disse søknadene har vært til behandling i alle relevante instanser, og det ble gjennomført befaringer sommeren 2009. Alt skulle således ligge til rette for en effektiv behandling i NVE. På grunn av interne omprioriteringer i NVE er disse søknadene nå lagt på vent til september 2010.

Vil statsråden ta grep som sikrer en bedre fremdrift i saksbehandlingen av disse seks søknadene samt tilsvarende saker?»

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:23:33]: Departementet gir overordende føringer for hvilke saker NVE skal prioritere i sin konsesjonsbehandling. I tildelingsbrevet for 2009 ble det forutsatt at NVE skulle «prioritere behandlingen av prosjekter som raskt kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten, særlig i utsatte regioner». Hvordan NVE prioriterer mellom enkeltsaker, er derimot ikke noe departementet skal ha noe med, eller har noe med.

Som representanten Meling påpeker, ligger det for tida seks konsesjonssøknader for Bjerkreimsvassdraget til behandling hos NVE. Jeg har blitt informert om at behandlinga av en av søknadene, som gjelder Ørsdalen kraftverk og som er en opprustning av et eksisterende kraftverk, så raskt som mulig skal sluttbehandles. De øvrige fem sakene ønsker NVE å behandle samlet for å kunne foreta en mest mulig helhetlig vurdering av virkningene når endelig vedtak skal fattes. Bjerkreimsvassdraget er, som kjent, vernet. Selv om det er fastsatt en egen grense for småkraftutbygginger i dette vassdraget, vil det være nødvendig å ivareta hensynet til viktige verneverdier også i Bjerkreim, når NVE foretar en endelig vurdering i disse sakene.

Generelt vil jeg si at Regjeringa har styrket og effektivisert NVEs konsesjonsbehandling. Denne satsinga har ført til at behandlingstida pr. sak er redusert, og konsesjonsbehandlingskapasiteten totalt er doblet siden 2005. Det gir resultater. Det har bl.a. ført til at det har vært en økning innen gitte tillatelser til vannkraftutbygging, og at det i perioden 2006–2009 ble gitt tillatelse til utbygging av om lag 3 400 GWh, mens tilsvarende tall for perioden før var 2 650 GWh.

Siri A. Meling (H) [12:25:23]: Jeg vil takke for svaret.

Jeg registrerer at statsråden henviser til den økte saksbehandlingskapasiteten i NVE. Det er bra, men spørsmålet er om det er nok. Småkraftforeningen hadde sitt årsmøte i Haugesund sist uke. De kunne fortelle at 550 kraftverk står i kø hos NVE i dag, og at det behandles ca. 100 søknader i året – altså en saksbehandlingstid på over fem år. Spørsmålet er om dette er godt nok.

Jeg registrerer at også NVE sier at Ørsdalen kraftverk skal få komme tidligere enn de andre. Spørsmålet er om statsråden kan si noe mer nøyaktig om når det skal komme. Ørsdalen er i den situasjonen at de er sårbare når det gjelder forsyningssikkerhet – i vinter har de til dels vært avsperret på grunn av rasfarlige veier osv. Så det å få en tillatelse til konsesjon for Ørsdalen småkraftverk er selvfølgelig mest viktig – men de andre er òg viktige. Grunneierne er skuffet over at NVE ikke klarer å ta unna disse sakene fortere.

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:26:29]: Det er to elementer i forhold til saksbehandling. Det ene er det med kø. Der er jeg helt enig med representanten Meling, kø er dumt, køen bør være så liten som mulig. Derfor har vi nå puttet inn så mye mer penger i NVE-systemet for å få raskere behandling. Som jeg sa i mitt første svar, ser vi at saksbehandlingstida nå har gått ned, og at vi får unna flere saker enn tidligere.

Samtidig er det sånn at det er ikke bare å bruke mer penger og ansette nye folk. Folk skal læres opp, ting tar tid. Jeg tror vi skal ha en fase nå hvor vi ser at de menneskene som har kommet inn i NVE-systemet, faktisk produserer, slik at vi ikke uten videre øker volumet på antall mennesker umiddelbart.

Når det gjelder det å bruke tid på sakene som sådanne, er det tosidig. De som er aktører i en sak, har krav på en seriøs og skikkelig saksbehandling.

Siri A. Meling (H) [12:27:38]: Det er riktig at det å øke bevilgningen ikke alltid nytter, derfor har Høyre foreslått at en overfører saksbehandling for minikraftverk til kommunene. Regjeringen og statsråden selv har vært ute og foreslått at minikraftverk skal kunne overføres til fylkeskommunal behandling. Det betyr jo at en vil avlaste NVE i saksbehandlingen, og det vil kanskje være en bedre fordeling av saksansvar og prosesser, som vil gjøre at grunneierne som står bak disse og andre småkraftverk, får svar – og behandling – raskt.

Kan statsråden si noe om hvordan situasjonen er i forhold til overføring til fylkeskommunen? Og, igjen vil jeg spørre om statsråden kan si noe mer når det gjelder Ørsdalen kraftverk, og når de kan forvente et svar på konsesjonssøknaden.

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:28:25]: Til det siste har jeg ikke noe mer å legge til.

Når det gjelder det første, er situasjonen den at mens Høyre satt i regjering, gjorde ikke partiet noe for å overføre myndighet til lokale myndigheter når det gjaldt konsesjonsbehandling for de minste kraftverkene. Jeg har konkret lagt fram, og Stortinget har sluttet seg til, en endring som gjør at de minste kraftverkene får en saksbehandling i fylkeskommunen. Det er en strukturell endring. Jeg hører at representanten Meling og Høyre støtter det. Det er bra. Men jeg synes vi skal være såpass ærlige og edruelige i denne debatten at vi også er enige om hva som ikke ble gjort tidligere – for dette er en endring som jeg har kommet med, som er ny nå, og som jeg har store forhåpninger til. Den kunne ha vært foreslått tidligere, men det ble ikke gjort.