Elisabeth Røbekk tok opp nettkapasiteten hos Tussa Nett i Stortinget

Høyres Elisabeth Røbekk tok opp Tussa Nett sin saneringsplan av en høyspentlinje over Austefjorden på Sunnmøre med Olje- og energiministeren. Hvis saneringen blir gjennomført fjernes viktig linjekapasitet som utnyttes av flere småkraftverk i området. Småkraftutbyggerne mener at Tussa har brutt lova, underslått linjekapasitet, og at de plikter å restaurere linja.
Røbekk spurte Riis-Johansen om det var god energipolitikk å la et nettselskap blokkere for byggingen av 8 ny småkraftverk i området.

Riis-Johansen svarte at han ikke ville svare siden saken ligger til behandling i Olje- og energidepartementet etter at småkraftutbyggerne påklaget NVEs saneringsløyve.

Småkraftforeninga mener saken er alvorlig og prinsipiell. Hvis OED opprettholder NVEs saneringsvedtak, vil kritisk kapasitet tas ut av markedet og småkraftverkene må selv bekoste ny kapasitet, noe som er klart urimelig og i strid med energiloven.

Energiloven sier nettopp at nettselskapene har en plikt til å fremskaffe tilstrekkelig nettkapasitet, og da kan ikke nettselskapene gjøre det motsatte nemlig å unnslå kapasitet samtidig som de forsøker å fjerne eksisterende kapasitet som utnyttes fullt ut og som att på til har konsesjon til 2016.

I 2007 orienterte Tussa Nett mulige småkraftprosjekter om blant annet følgende:

“Problemstillingane er vurderte internt i Tussa Nett og vi har våre i dialog med NVE for å i størst mogleg grad å få klarlagt rammevilkår for korleis problemstillingane kan 1øysast. Styret i Tussa Nett gjorde i september i år vedtak om at 66 kV linja mellom Straumshamn og Haugen skal oppretthaldast og kunne nyttast til uttransport av kraftproduksjon fra området. Det første tiltaket som vert iverksett her er fornying av fjordspennet mellom Bjørneset og
Furneset. Dette blir truleg gjort i 2008.”

Se link for hele spørsmålet og hele svaret.