Småkraftforeninga har avgitt høringsuttalelse

Småkraftforeninga kommentert de foreslåtte endringene i energilovsforskriften. Småkraftforeninga avgrenset uttalelsen til konsesjonsplikt for lavspent fordelingsnett, nye grenser for områdekonsesjon og tilknytningsplikt for produksjon.
Småkraftforeningas primære holding er a dagens rettstilstand opprettholdes og hvor det er et generelt konsesjonsfritak for fordelingsanlegg under 1000 V. Subsidiært kan vi akseptere en generell konsesjonsplikt dersom unntaket i pkt. b) utvides. Den angitte begrensningen på 200 A ved 3 faser og 230 V, tilsvarer et kraftverk på 80 KVA (om lag 75 kW), altså et mikrokraftverk, og er dermed en altfor sterk begrensning.

Småkraftforeninga støtter forøvrig de endringene som ble gjort gjeldende i energiloven om nettselskapenes tilknytnings- og investeringsplikt. Vi støtter dessuten de foreslåtte presiseringer i forskriftens § 3-4 der det fremgår at lovfestet tilknytningsplikt ikke kan avvikes ved avtale. Det er sentralt at nettselskapene ikke kan få fritak fra tilknytningsplikten på en generell basis.

Småkraftforeninga støtter også formuleringene i høringsnotatet om at fritak fra tilknytningsplikten skal praktiseres strengt og at det kun unntaksvis kan innvilges et slikt fritak.