Avtale om vindkraftparker

Flere grunneiere er blitt eller kommer til å bli kontaktet av ulike selskaper som ønsker å etablere vindkraftparker på deres eiendommer. I den forbindelse er det sentralt å inngå en balansert avtale mellom utbyggingsselskap og grunneier. Dessverre har vi sett noen eksempler på svært ubalanserte avtaler i grunneiers disfavør, noe som blant annet henger sammen med selskapenes ekspropriasjonsmulighet.
Småkraftforeninga mener prinsipielt at denne adgangen til å trumfe forhandlingene med trusselen om ekspropriasjon må fjernes. Resultatet er et betydelig ulikeforhold mellom partene, noe som også er et generelt rettssikkerhetsproblem.

Småkraftforeninga er i gang med å utarbeide et standard avtalesett for etablering av vindmølleparker (vil inneholde forslag om leie og ulempeskompensasjon). Disse vil bli tilgjengelige forhåpentligvis før sommmerferien (2010).

Småkraftforeninga kan kontaktes av grunneiere hvor det foreligger planer om vindkraftanlegg på eiendomene.

For juridisk bistand kan også advokat Tore Holtan hos advokatfirmate Vogt & Wiig i Trondheim AS kontaktes.

Holtan har lang erfaring i slike saker. Holtans kontaktinfo er som følger:

tore.holtan@vogtwiig.no
(+47) 73 84 58 18
(+47) 95 80 41 00

Se forøvrig link til hjemmesiden.