Nett er felles infrastruktur

G4 og Småkraftforeninga har gått sammen om et felles utspill om nettproblematikken, og da særlig knyttet til spørsmålet om hvem som skal betale for nettutbygginger. Bakgrunnen er de mulige endringene i anleggsbidragsreglene og dagens fastlåste situasjon der siste utbygger må betale nødvendige nettforsterkninger. Utspillet vil også være en del av vår argumentesjon på OED sitt nettmøte i morgen, hvor Terje Riis-Johansen ønsker å høre synspunkter knyttet til nettreguleringen og de forslagene som NVE har kommet med i sin rapport om den samla nettreguleringen.
G4 og Småkraftforeninga har laget en brosjyre som summerer opp status på rammevilkårsiden, og med særlig fokus på nettsituasjonen.

Hovedpoengene fra brosjyra er som følger:

* Storsamfunnet etterspør fornybar energi.
* Fornybar energi utløser investeringer i nett.
* NVE krever nå at småkraftprodusentene skal betale for nytt nett.
* Imidlertid har nesten all eksisterende produksjon fått fri tilgang til nett.

Forslaget til løsning er som følger:

* Kraftnettet er felles infrastruktur akkurat som veier og jernbane.
* Felles infrastruktur bør betales av alle som nyter godt av det, ikke bare kraftprodusentene.
* Nettutbygging utløst av fornybar energi bør finansieres over sentralnettstariffen.

Brosjyra tar som nevnt også for seg andre rammevilkår eller mangel på sådanne.

Brosjyra kan lastes ned fra dokumentbasen (se link). En papirutgave kan fås ved henvendelse til Småkraftforeninga.