Ulike tapssatser mellom Norge og Sverige

Analysefirmaet Xrgia har laget en rapport som viser at ulike tapssatser i sentralnettet mellom Norge og Sverige, i stor grad vil favorisere investeringer i fornybar energi i Sverige. Mens NVE vektlegger at Norge må harmonisere (utvide) anleggsbidragsordningen fordi man har et utvidet anleggsbidrag i Sverige, så har NVE overhodet ikke vurdert ulikhetene i tapssatsene i sentralnettet.
Xrgias rapport viser at svenske prosjekter favorisers over norske, siden marginaltapene er langt lavere i Sverige.

En av årskane til dette er at Sverige har en lavere maksgrense for fakturering av marginaltap enn Norge (+/-10 % i Sverige, +/-15 % i Norge). Dernest har Sverige en korreksjonsfaktor som reduserer tapskostnadene til svenske aktører med 20 %. Det er også andre forskjeller som går i favør av Sverige.

Samlet sett betyr forskjellene i marginaltapsberegningene at de som investerer i Sverige får langt bedre rammevilkår enn tilsvarende investeringer i Norge.

Hvis det er viktig at alt er likt, så kan ikke Norge tilpasse noen av faktorene så som anleggsbidrag, mens den viktigste kostnadsdriveren nemlig marginaltapene, holdes forskjellige.

Småkraftforeninga mener at NVEs gjennomgang av den samlede regleringen som er overlevert OED, dermed inneholder vesentlige mangler og er uegnet som grunnlag til å beslutte endringer i anleggsbidragsreglene.

Småkraftforeninga vil nå tilskrive OED og gjøre dem oppmerksomme på dette forholdet.