Ny debatt i spørretimen i går

Høyres Bjørn Lødemel kom med noen spørsmål om Ørskog-Fardal, Sima-Samnanger og Statnetts trusselbildebruk (Lont’s nær døden-opplevelser i Bergen) i Stortingets spørretime i går. Det aktuelle ordskiftet er sakset ut i sin helhet under:
“Spørsmål 15
Bjørn Lødemel (H) [12:53:29]: «Den nye 420 kV linja mellom Ørskog og Fardal ligg til klagehandsaming i Olje- og energidepartementet. Naustdal kommune har klaga på vedtaket om å legge linja gjennom dei sentrale delane av kommunen, alternativ 1.0. Naustdal kommune ønskjer primært sjøkabel, men dersom linja skal byggast som luftspenn prioriterer dei alternativ 1.18. Dette alternativet er vurdert i konsekvenshandsaminga, men det er ikkje med i konsesjonssøknaden.

Blir alternativ 1.18 vurdert som framtidig linjetrasé i klagehandsaminga av Olje- og energidepartementet?»

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:54:05]: Olje- og energidepartementet fikk oversendt denne klagesaken fra Norges vassdrags- og energidirektorat i oktober 2009. Etter at departementet senhøstes foretok en omfattende befaring, har det vært nødvendig med en gjennomgang av alle de traséalternativene som har vært utredet og eventuelt omsøkt for å få et tilstrekkelig grunnlag for den avsluttende klagebehandlinga. Departementet har også sørget for å få utført tilleggsutredninger for enkelte omstridte områder av traseen.

Jeg er fullt ut innforstått med Naustdal kommunes syn på dette spørsmålet når det gjelder denne kraftledningssaken. De foreliggende traséalternativene gjennom kommunen er av de spørsmål som departementet nå vurderer inngående under klagebehandlinga.

Jeg er opptatt av at den avsluttende konsesjonsbehandlinga gjøres så grundig som mulig, der alle interesser avveies mot hverandre basert på et solid og sikkert faktagrunnlag. Jeg kan ikke nå gå nærmere inn på den vurderinga departementet foretar av traseene i den forbindelse.

Bjørn Lødemel (H) [12:55:06]: Eg takkar for svaret.

I kommentarane til klaga skriv Statnett at dei ikkje har vurdert det omsøkte 1.18-alternativet på grunn av meirkostnader, og at det ikkje er vurdert til å vere miljømessig betre enn 1.0. Dette stiller eg meg svært undrande til.

Vi ser også av klagehandsaminga at Jølster kommune krev å få kome med merknader dersom alternativ 1.18 blir vurdert, og det er det viktig å få med seg, dersom det blir ei reell vurdering av dette alternativet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan heller ikkje akseptere linjeføringa i Naustdal.

Statsråden uttalte i avisa Firda før valet at han konkret vil gå inn i konfliktsituasjonen på Grimset i Naustdal. Eg er klar over at statsråden ikkje kan kome med konkrete signal om klagehandsaminga, men kva konkret gjer statsråden med dei utfordringane vi har peika på i Naustdal?

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:56:00]: Sjøl om spørsmålet blir stilt på en annen måte, blir ikke svaret mitt annerledes av den grunn. Det jeg svarte på det første spørsmålet, var at jeg har sørget for å få satt i gang nødvendige tilleggsutredninger i denne store og krevende saken. Jeg har full forståelse for at det er et betydelig lokalt engasjement i forbindelse med de ulike trasévalgene, men det er ikke riktig å gå inn på de ulike vurderningene nå, i og med at saken ligger til klagebehandling i departementet.

Bjørn Lødemel (H) [12:56:30]: Eg takkar òg for dette svaret.

Statnett søkte om konsesjon på linja mellom Ørskog og Fardal. Folk opplever Statnett som arrogante og som at dei har liten reell vilje til å vurdere andre løysingar, både når det gjeld linja mellom Ørskog og Fardal og den i Hardanger.

Arne Grimseth har ført ein lang kamp mot Statnett, noko som har gått på helsa laus. I Hjørundfjorden, på Nordfjordeid og i Sykkylven har vi sett det same.

I Bergens Tidende den 13. januar krev Statnett å få svar på klaga før påske når det gjeld Hardanger. Statnett sender byggjearbeida på linja i Hardanger ut på anbod før dei har fått konsesjon for bygging av linja. Sjefen i Statnett snakkar om ei nær døden-oppleving i 55 døgn i Bergens-området sist vinter. Og det har vore store oppslag i Bergens Tidende dei siste dagane der det òg blir etterlyst openheit.

Vi kan ikkje ha eit statsselskap som på denne måten provoserer folk si tiltru til det offentlege.

Kva gjer statsråden for å rydde opp i alt dette?

Statsråd Terje Riis-Johansen [12:57:30]: Spørreren trekker her inn noen problemstillinger knyttet til et helt annet spørsmål, rundt linjeføringa og søknaden som er kommet om det, inn mot Bergens-området. Jeg har konstatert at Statnett har sendt ut en anbudsforespørsel i forbindelse med eventuelt innkjøp av materiell. Det er en forretningsmessig vurdering Statnett har gjort, og som jeg hører selskapet har gjort for å kunne være i stand til å sikre beredskapen i Bergen gjennom bygging av ny linje – hvis tillatelse blir gitt. Det er ikke gitt noen politiske avklaringer, politiske signaler, til Statnett i så måte, det er en vurdering selskapet sjøl har gjort. Jeg har ikke noen kommentarer til det, utover det som jeg nå har sagt.”

Småkraftforeninga registrerer at debatten fortsetter og at Riis-Johansen står fast på sin holding om gode og grundige og dermed trolig også langvarige prosessser.