Høyre og Frp med forslag om utvidet konsesjonsgrense

Stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Siri A. Meling, Oskar Jarle Grimstad, Henning Skumsvoll, Øyvind Halleraker og Elisabeth Røbekk Nørve har fremmet et forslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Forslagsstillerne mener en økning av slukevnen og dermed installert effekt vil medføre en mindre reduksjon i vannføringen i vernede vassdrag enn i ikke vernede vassdrag, siden kravene til minstevassføring er vesentlig strengere i vernede vassdrag enn ellers. Samtidig er det en betydelig fordel å kunne øke vannutnyttelsen i flomperiodene i vernede vassdrag. Med andre ord er det hovedsakelig i flomperiodene at den økte effekten og slukevnen, som dette forslaget åpner for utnyttes, og da er det så mye vann at uttaket verken vil synes eller ha innvirkning på «vannkrevende» arter.
Dok. 8 forslaget utfordrer også Senterpartiet og Erling Sande spesielt siden han tidligere selv har gått inn for en oppmykning. Dermed kan det ligge ann til en spennende votering.

Småkraftforeninga minner om at Norge har vernet om lag 45 TWh noe som tilsvarer 1/3 av vannkraftressursene. Når vannressursloven kom i 2001 ble også hele nedbørsfeltet til det vernede hovedvassdraget også vernet, og vassdragsvernet ble kraftig utvidet. Småkraftrssursene ligger stort sett i tilknytning til sidebekker/elver i nedbørsfeltet og har således i liten grad blitt etablert i de vernede hovedvassdragene.

Småkraftforeninga er således glade for initiativet til Høyre og Frp og mener som forslagsstillerne at en økt slukevne som kan utnytte flomperiodene bedre uten at det vil innvirke minstevassføringen, er fornuftig ressursforvaltning.

Se link til hele dok. 8 forslaget.