Småkraftforeninga dybdeintervjuet av IEA

Den 6. mai var Småkraftforeninga inne til høring hos OED, hvor representanter fra International Energy Agency (IEA) foretok dybdeintervjuer om norsk energipolitikk. Høringsteamet fra IEA har tilbrakt hele uken med å foreta dybdeintervjuer i oljesektoren, departementene, hos Statnett, NVE, Nord Pool, Statkraft, Enova, Statoil og andre aktører i oljebransjen. Torsdag var turen kommet til bl.a. Småkraftforeninga, NoBio, Naturvernforbundet og Bellona.
Karen Anna Kiær representerte Småkraftforeninga, og holdt et foredrag om norsk småkraftpolitikk. Utover en liten presentasjon av selve foreninga, dreide innlegget seg om barrierene for økt småkraftutbygging. Her var hovedfokus på mangelen på nettkapasitet, de nye anleggsbidragsreglene, grunnrentebeskatningen og usikkerheten rundt de grønne sertifikatene, med 2009-endringen av overgangsordningen.

I tillegg ble behandlingstiden for konsesjonssøknader i NVE, og den tilhørende kostnaden tatt opp. Eiendomsskatt var også et tema Småkraftforeninga brakte på banen, så vel som andelen vernede vassdrag i Norge.

IEA foretar hvert 5. år evalueringer av medlemslandenes energipolitikk, noe som resulterer i en rapport til myndighetene i det enkelte land. Rapporten tar for seg alle aspekter ved energipolitikken, og kommer med konkrete anbefalinger til de aktuelle myndighetene. I 2005 forelå den siste rapporten om norsk energipolitikk, og resultatet fra denne ukas intervjurunde vil foreligge i rapportform utpå nyåret 2011. Her blir det spennende å se hvor stor oppmerksomhet komiteen vil vie småkraften, og hvilke anbefalinger de på denne fronten kommer med til norske myndigheter.

Småkraftforeningas avslutningsvise forslag til fjerning av de omtalte barrierene for økt utbygging, som ble fremlagt IEA, var som følger:

* Nettkapasiteten i sentralnettet må utvides, det samme må nettkapasiteten ut av landet.
* De foreslåtte anleggsbidragsreglene må endres, og nødvendige utvidelser/oppgraderinger av nettet må finansieres ved å øke sentralnettsleia som forbrukerne betaler.
* Det må opprettes et skjermingsgrunnlag på 20 GWh (ut fra 5 MW effekt og 4 000 driftstimer i året), som det ikke betales grunnrenteskatt for.
* Alle kraftverk som ellers oppfyller vilkårene til grønne sertifikater, og med byggestart fra 1.1.2004, må få grønne sertifikater, uten noen 1 MW øvre grense (den politiske garantien fra 2003 må innfris).
* Konsesjonsavdelingen hos NVE må fortsatt styrkes.
* Det kan bli nødvendig og revurdere de minst kontroversielle vernede vassdragene med tanke på småkraftutbygging, da befolkningsvekst og økt energibehov tilsier at vi produserer mest mulig fornybar energi.