Forslag om et Utviklingsprogram for småkraft

Årets jordbruksoppgjør er godt i gang og Småkraftforeninga har sendt inn et forslag om at det etableres eget Utviklingsprogram for småkraft der det settes av 5 millioner kr årlig i 5 år til programmet. En viktig barriere for å realisere småkraftprosjekter er selve konsesjonsprosessen som nå er blitt svært omfattende og ikke minst kostbar. Utarbeidelse av en konsesjonssøknad kan komme opp i en kostnad på mellom 150 000 og 200 000 kroner.
Konsesjonskostnadene har økt betydelig bare de siste to-tre årene. Denne investeringen er risikofylt å gjøre siden man oftest må vente 3-5 år på selve konsesjonsbehandlingen og man risikerer at søknaden ikke innvilges av NVE.

Det finnes flere andre utfordringer for videreutvikling av småkraft i landbruket enn manglende støtte i planleggingsfasen. Disse utdypes ikke her, men det nevnes kort at dette i første rekke er 1) konsesjonsbehandlingstiden i NVE (flere år), 2) begrenset overføringskapasitet i strømnettet (både i Norge og ut av landet) og 3) kostnader ved nettilkobling.

Småkraftforeninga vurderer det som formålstjenlig at et ”Utviklingsprogram for småkraft” i regi av LMD primært innrettes mot en tidlig-fase i arbeidet med å realisere lokal småkraftproduksjon, i tillegg til bred kunnskapsproduksjon- og spredning.

Samlet sett vurderes følgende innsatsområder som riktige å ta inn i en satsing:
1) Forberedelser til småkraftvirksomhet
 Mobilisering
 Kartlegging av rettighetsforhold
 Inngåelse av avtaler mellom grunneiere
 Innhenting av nødvendige data, konsekvensutredninger etc.
 Støtte til utarbeidelse av konsesjonssøknad
2) Kunnskapsproduksjon og formidling
 Kunnskapsproduksjon og formidling på nasjonalt nivå
 Gjennomføring av kurs og samlinger sentralt, regionalt og lokalt
 Gjennomføring av regionale prosjekter

Småkraftforeninga har de siste ti årene arbeidet med mobilisering, kunnskapsoppbygging og utarbeidelse av avtalemateriell som ivaretar grunneiers interesser. Vi har bidratt sterkt til at om lag 190 kraftverk er bygget ut i privat regi. Småkraftforeninga har en unik kompetanse om bransjen og bistår gjerne LMD i å realisere Utviklingsprogrammet for småkraft slik at enda flere
kraftverk realiseres av grunneierne selv i tråd med gjeldende landbrukspolitikk.