Rogaland starter arbeidet med småkraftplan

Rogaland fylkeskommune varsler at de har startet arbeidet med en regional plan for småkraftverk i Rogaland. Dermed følger Rogaland etter Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland, som alle har eller er i ferd med å få fylkesvise planer for småkraftverk.
Fylkeskommunen sier at formålet med planen er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for små vannkraftverk. Planområdet skal vurderes i et regionalt perspektiv, og planen skal identifisere aktuelle områder for små vannkraftverk som kan bidra til å oppfylle produksjonsmålsettingen i Regionalplan for energi og klima.

Småkraftforeninga vil følge planarbeidet nøye og komme med konstruktive innspill for å sikre at småkraftinteressene blir tilstrekkelig ivaretatt i planen.