Miljøvernavdelingen påklager småkraftløyve

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud har påklaget et byggeløyve gjeldende et småkraftverk i Vikaåne ved Vikastølen i Hol kommune. Fylkesmannen mener tiltaket vil redusere inngrepsfrie naturområder i Hallingskarvet nasjonalpark, også de såkalla villmarksprega områdene. Fylkesmannen mener at tiltaket kommer i konflikt med nasjonale miljømål om bevaring av inngrepsfrie naturområde og mener også at regionalt viktige friluftsområder knyttet til Rallarveien blir negativt berørt.
Viss Hol kommune ikke retter seg etter Fylkesmannens krav om omgjøring, vil saken bli sendt over til departementet som så må oppnevne settefylkesmann for å behandle klagasaken.