Ny NVE rapport om små kraftverk

NVE har publisert en rapport med tittelen “Etterundersøkelser ved små kraftverk” (Rapport 2/2010). Rapporten tar for seg sumvirkninger på landskap, botaniske verdier og småkraft, bunndyr og småkraft og de har også sett på konsesjonsfrie mikro- og minikraftverk.
I følge rapporten er uheldige sumvirkninger stort sett unngått i studieområdet, selv om enkelte rørgatetraser og veier kunne være dominerende. Rapporten sier videre at det er vanskelig å finne klare effekter redusert vannføring har på flora. Noen har gått tilbake mens andre har økt sin utbredelse.

Det ble også avdekket brudd på konsesjonsfritaket for noen konsesjonsfrie kraftverk. Bruddene var stort sett knyttet til minstevassføringen.

Småkraftforeninga mener næringen kommer bra ut av det i rapporten og det er gledelig at det ikke er påvist betydelige sumvirkninger. Det er imidlertid ikke så positivt at de konsesjonsfrie prosjektene i noen grad bryter vilkårene om minstevassføring.