Småkraftforeninga har avgitt høringsuttalelse

Fylkeskommunen i Nordland har utarbeidet en fylkesdelplan for små vannkraftverk. Høringsfristen er i dag og Småkraftforeninga har vurdert planen og kommet med merknader.
Det er ingen hemmelighet at Småkraftforeninga har vært kritiske til utarbeidelse av fylkesvise småkraftplaner. Kritikken har i første rekke gått på at planene er ubalanserte ved at stort sett negative konsekvenser vurderes i tillegg til at mulige negative sumvirkninger overdrives. Frykten for negative sumvirkninger bør forvrig ha blitt mindre ettersom at en NVE rapport har dokumentert at det i et konkret område med mange småkraftutbygginger ikke var mulig å påvise slike negative sumvirkninger.

Småkraftforeninga har også kritisert planutkastene for å bidra til økt byråkratisering. Planene kunne, hvis de var utformet riktig, faktisk bidratt til en forenklig ved at planregistreringene direkte kunne legges til grunn for konsesjonssøknaden, feks biologiske undersøkelser. Det er imidlertid ikke tilfelle fordi det hevdes at disse registreringene er for grovmaskede. Likevel vil slike grovmaskede registreringer være tilstrekkelig til å frata grunneiere/fallrettighetseier byggesjansen. Dette er et paradoks i seg selv og en svært tvilsom forvaltningsskikk.

Småkraftforeninga håper Nordlandplanen blir justert på en rekke punkter slik at Nordland kan utnytte sin store potensiale for småkraft. Nordland har sammen med Sogn og Fjordane det desiderte største småkraftpotensialet i Norge. Dette potensialet representerer investeringer på om lag 15 mrd. kr og vil gi en sysselsetting i byggeperioden på om lag 10 000 årsverk – men da må ikke fylkespolitikerne båndlegge restarealene slik denne planen legger opp til.

Se link til planutkastet