Nettforsterkninger vil gi mer småkraft

Nettforsterkninger kan gi mer fornybar energiproduksjon i Hardanger. På grunn av manglende nettkapasitet i området har NVE inntil nå utsatt behandlingen av en rekke søknader om småkraftverk. Vassdrags- og energidirektør Agnar Disse sier n¨at disse sakene tas videre i konsesjonsbehandlingprosessen.
Regjeringens beslutning om å bygge kraftledningen Sima-Samanger la rammene for videre nettutvikling i regionen, og sammen med kraftledningen Granvin-Voss og utvidelse av Evanger transformatorstasjon legges det nå til rette for betydelige mengder fornybar energiproduksjon.

Konkret har NVE har gitt BKK Nett AS konsesjon til en 21 km lang 132 kV kraftledning mellom Granvin og Voss og en utvidelse av Evanger transformatorstasjon. Ledningen er en oppgradering av eksisterende 66 kV kraftledning, og er nødvendig for at småkraft som planlegges i området skal kunne transporteres ut på nettet.

Småkraftforeninga er glad for at ny nettkapasitet kommer på plass om relativt kort tid.