Retningslinjer for tilknytning av småkraftverk

Sintef har som kjent arbeidet med å utarbeide standariserte retningslinjer for tilknytning av småkraftverk til distribusjonsnettet. Retningslinjene har fokus på tekniske krav. Nå foreligger det et rapportutkast.
Småkraftforeninga har gitt innspill til dette arbeidet tidligere. Vår primære holdning er at vi støtter prosjektet siden det i dag finnes like mange måter å tilknytte et småkraftverk til nettet som det finnes nettselskaper, dvs. 150 måter.

Småkraftforeninga er, som nettselskapene, opptatt av en høy kvalitet på kraftleveransene til kundene, dvs. med minst mulige spenningsvariasjoner. Ønsket om å unngå spenningsvariasjoner m.m., må imidlertid ikke føre til en overdreven kravspesifikasjon som blir unødig dyrt – og vår holding er at man må fkusere på hva som er nødvendig å ha framfor det som er kjekt å ha.

Småkraftforeninga vil gi innspill til utkastet til retningslinjer.