Omkamp om naturhestekraftprinsippet

Overskjønnet for lagmannsretten gjelder fastsettelse av fallerstatninger ved ekspropriasjon til gjennomføring av kraftutbygging i øvre del av Otra i Valle og Bykle kommuner i Setesdal, er nå anket til Høyesterett. Saken er prinsipiell siden den ankende part prøver å undergrave påregnelighetsprinsippet ved egne (og separate) vannkraftutbyggynger.
Saken gjelder Otra Kraft DA som fått konsesjon på utvidelse av magasinverket Brokke Kraftverk (1462 GWh). De må dermed ekspropriere og erstatte fallretter til en rekke berørte grunneiere.

Erstatningsspørsmålet er nå behandlet i to rettsinnstanser med svært ulikt resultat. Eksempelvis kom tingretten frem til at en passende erstatning for 6 GWh til 3,8 kr/kWh var 174 000 som en engangserstatning, mens overskjønnet (lagmannsretten) kom frem til et årlig vederlag i all fremtid på 109 000 kr.

Denne forskjellen er i seg selv interessant men det Høyesterett skal ta stilling til er om de private fallrettshaverne har en påregnelig utbyggingssjans all den tid det er Otra Kraft som har fått konsesjon.

Med andre ord forsøkes det å begrunne påregneligheten med offentlige samtykke. En slik sirkelreferanse er svært skummel fordi (store offentlige) utbyggere kan hevde at utbyggingssjansen avhenger av konsesjonen, som jo også gis av et stort offentlig selskap (NVE).

Småkraftforeninga mener en slik argumentasjon er fundamentalt gal fordi utbyggingssjansen (før konsesjon) primært tilligger fallrettseier. Å argumentere for å ikke gi erstatning ved ekspropriasjon av en fallrett med den begrunnelse at konsesjon ble gitt andre enn fallrettseier, vil være et grovt overgrep mot den private eiendomsretten og vil også bryte med gjeldende rettspraksis.

Småkraftforeninga vil derfor følge denne saken videre. Saken skal behandles i HR 1. og 2. september.