Ja til høyspentmaster, nei til småkraftverk

Magnar Lussand, som er tidligere styremedlem i Småkraftforeninga, har fått avslag på sin søknad om å bygge et småkraftverk på sin eiendom i Granvin, Hardanger. Samtidig risikerer Lussand å få den nye høyspentlinja mellom Sima og Samnanger rett over den samme eiendommen.
Skulle dette bli en realitet står vi ovenfor et betydelig paradoks, hvor inngrepet i form av kraftmaster må sies å være større enn det planlagte småkraftverket.

NVEs begrunnelse for avslaget er at det er oppdaget en sjelden sopp (flatsaltlav) langs vassdraget.

Magnar Lussand sier det er nok strøm til å forsyne 750 hjem med strøm, langt flere enn det er husstander i Granvin. Utbyggingen vil således bidra positivt til både kraftforsyning og forsyningssikkerhet i regionen.

En kraftutbygging vil også bidratt til å styrke brukenes ressurgrunnlag og vil sikre bosetting i bygda.

Småkraftforeninga har forståelse for at NVE skal ta hensyn til det biologiske mangfoldet, men skulle Lussand få kraftmastene over sin eiendom blir det som nevnt et stort og egentlig uholdbart paradoks at han da ikke kan utnytte eget vannfall til nettopp kraftproduskjon, som jo er hele hensikten med den nye kraftlinja.

Se link for mer info.