Småkraftforeninga orienterte i Bodø

Småkraftforeninga er i dag på småkraftbefaring i Nordland og fikk anledning til å si vår mening om fylkesplanen for småkraftverk i Nordland. Målgruppen var et 20 talls fylkespolitikere og ordførere i Nordland. Småkraftforeninga framførte kritikk av planutkastet til Nordland Fylkeskommune, og mener den kan frata fallrettseiere byggesjansen på et svakt faktagrunnlag.
Planen fremstår som ubalansert hvor stort sett negative virkninger er vurdert, men småkraftens positive virkninger er stort sett utelatt. Småkraftforeninga er spesielt bekymret for at man kan frata fallrettseiere byggesjansen på et svakt grunnlag og vesentlig svakere enn det NVE krever for å konsesjonsbehandle.

Sweco har sett på et case for Ranfjorden og Sør-Salten der man tenker seg at retningslinjene er innført. Med et slikt scenario ville hele 9 av 28 småkraftverk i Ranfjorden trolig ikke fått konsesjon siden de havner i den mest restriktive klassen. 13 andre ville havnet i kategorien med svært strenge vilkår mens 7 ville havnet i den minst restriktive kategorien. For Sør-Salten ville 5 av 14 prosjekter havnet i kategorien ikke utbygging og 2 prosjekter i en svært restriktiv klasse og 7 i den minst restriktive klassen.

Vi besøkte Nordlandselva kraftverk i Beiarnfjorden, og er et typisk småkraftverk på 2 MW effekt og en årlig produksjon på 10 GWh. Det er Sjøfossen Energi som eier kraftverket. Kraftverket er et godt eksempel på god miljøtilpasning.

Selve orienteringen ble gitt på MS Gamle Salten mens vi seilte mot Beiarn kommune og et kraftverk som Sjøfossen Energi AS har etablert (Nordlandelva Kraftverk).

Arrangør var Helgelandskraft, Statskog og SKS Produksjon sammen men andre utbyggingsaktører i Nordland.