Unyansert og feilaktig fra NRK

En rapport utarbeidet av konsulentfirmaet Sweco på vegne av NVE i mai 2010 viser at sumvirkninger av småkraftutbygging ikke behøver være negative. Dette står i skarp kontrast til påstander framført i en til dels svært tendensiøs reportasje på Dagsrevyen lørdag. NRK Dagsrevyen viste lørdag et innslag hvor tidligere leder i Naturvernforbundet, Erik Solheim, får sette an tonen. Her antydes det at sumvirkningene av småkraftutbygging ikke er ønskelige, og at utbyggingen må begrenses.
Dette står i skarp kontrast til Miljørapport 2/2010 fra NVE, hvor undersøkelser av enkeltutbygginger og sumvirkninger av sju småkraftutbygginger i Austefjorden på Sunnmøre analyseres.

I sammendraget i rapporten skrives det blant annet:
”Det er utført et eksempelstudium for å vurdere sumvirkninger for landskapet av småkraftutbygging. Austefjord i Møre og Romsdal er valgt som undersøkelses- område. Undersøkelsen baserer seg på dokumentstudier, intervjuer og observasjoner i felt. Landskapsvirkninger av sju ulike småkraftverk er vurdert i tillegg til sum- virkninger for et større landskapsområde. Tillatelsesprosessene for konsesjonspliktige småkraftverk er undersøkt med fokus på hvordan landskapshensyn har blitt ivaretatt. Det konkluderes med at uheldige sumvirkninger av småkraftutbygging stort sett er unngått i Austefjord. Årsaken er at nøkkelelementer for landskapskarakteren, som godt synlige fosser, er skjermet for utbygging.”

Reportasjen bar generelt preg av en dramaturgi som understøttet Solheims konservative syn, og Småkraftforeninga reagerer på at ikke den er kontaktet for å bidra med fakta og bistand. Bildene av småkraft var i stor del av anlegg under utbygging, og er ikke representative for slik anleggene vil se ut når de er ferdigstilte.

Småkraftforeninga vil igjen understreke at skånsomme utbygginger av småkraftverk er et svært positivt bidrag til næringsutvikling, distriktspolitikk og ikke minst et solid bidrag til en framtidsrettet klimapolitikk.

Her kan du lese hele NVE-rapporten: http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202010/Milj%C3%B8basert%20vannf%C3%B8ring%202010/miljorapport2-10.pdf