Viktig seier i Høyesterett for grunneiere

Høyesterett avsa 15. september dom i saken mellom Otra Kraft og en gruppe grunneiere. Saken gjaldt erstatning for eksprorierte fallrettigheter. Høyesterett har nå slått ettertrykkelig fast at fallrettigheter skal erstattes fullt ut etter den såkalte ”småkraftmetoden” når det er påregnelig at grunneier selv kunne bygd ut fallet. Småkraftforeninga bidro som grunneiernes partshjelp i saken. Høyesterett slo altså fast at det ikke påvirker påregneligheten at området er regulert i Samlet plan for vassdrag. Det vesentlige er om det er miljø- eller andre hensyn som tilsier at ikke grunneier ville fått egen konsesjon. Dette innebærer også at det ikke er et moment at en større konsesjon er gitt.Utbyggerne har ment at når de har fått konsesjon og at denne er i tråd med Samlet plan, kan grunneierene ikke påregne å få konsesjon. Dette har Høyesterett nå avvist.

Det er nå gjeldende rettspraksis at ekspropriasjon av fall skal føre til at grunneiere får dekket hele sitt framtidige inntektstap ved at de ikke får bygget ut fall de ellers vill ha kunnet bygget ut i egen regi, eller sammen med andre utbyggere.

Dette er en stor seier for grunneiere, og Småkraftforeninga er svært fornøyd med avgjørelsen. Daglig leder i foreninga fulgte saken sammen med flere grunneiere fra tilhørerbenken i Høyesterett.

Den konkrete erstatningsutmålingen ble i denne saken opphevet på grunn av mangefulle skjønnsvurderinger i forbindelse med erstatningen for tap av inntekter knyttet til salg av grønne sertifikater. Dette er ikke en avvisning av at slike inntekter skal erstattes, men en erkjennelse av at skjønnsvurderingene var mangelfulle.

Høyesteretts avgjørelse vil bli grundig behandlet i Småkraftnytt 3/2010