Lokal tilpasning av eiendomsskatten?

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet ba 10. september finansminister Sigbjørn Johnsen redegjøre for mulighetene til å imøtekomme Etne kommunes forespørsel om å kunne innføre en trinnvis modell for eiendomsskatt. Finansministerens svar gir få avklaringer. Solvik-Olsens spørsmål tar utgangspunkt i formannskapet i Etnes brev til Finansdepartementet (FIN) hvor de ber departementet om å vurdere mulighetene for kommunen til å skrive ut eiendomsskatten trinnvis.
Mange nye småkraftverk opplever at eiendomsskatten de første årene innebærer en byrde som påvirker lønnsomheten. For noen har det vært så dramatisk at de har sett seg nødt til å ta opp lån for å kunne betale eiendomsskatten som er skrevet ut før kraftverket en gang er i drift.

Småkraftforeningas lokalforening i Hordaland har arbeidet aktivt med problemstillingen, spesielt i Etne kommune, hvor dette har vært merkbart for medlemmer av foreninga.

For Småkraftforeninga er det svært positivt at Etne kommune ønsker å komme næringa i møte, og at FrP tar saken opp i Stortinget. Det er dessverre lite klarhet og enda mindre håp i svaret fra finansministeren.

Han redegjør i sitt svar for hva som er bakgrunnen for eiendomsskatten og hva som er rettstilstanden, men kommer ikke problemstillingen i møte. Dette er nedslående, og bemerkelsesverdig at sentrale myndigheter ikke ser seg tjent med å gi kommuner muligheten til selv å kunne regulere en skattlegging som kommer kommunen til gode. Dette fratar kommunene en mulighet til å være næringsvennlige, men samtidig sikre egen inntekt, og er nok et eksempel på at offentlig eide store virksomheter i kraftbransjen favoriseres.

Etne Kommune ser ut til å ha innsett at det er nødvendig med en bedre løsning for å komme næringen i møte. Det er ikke i kommunenes interesse at eiendomsskatten gjør det enda vanskeligere å etablere ny næring i distriktene.

Småkraftforeninga vil jobbe aktivt videre med denne saken.

Les Solvik-Olsens spørsmål og svaret fra Sigbjørn Johnsen her: http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=47464