Fokus på grunneiernes verdier

Nationen setter lørdag 2. oktober et viktig fokus på småkraftutbyggingen, og skriver at det ikke nødvendigvis er grunneierne som sitter igjen med den store gevinsten. Småkraftforeninga vektlegger at grunneiere bør vurdere å bygge ut i egen regi. Daglig leder i foreninga er sitert i Nationen, og formidler foreningas grunnsyn, at grunneiere bør utrede mulighetene og lønnsomheten i utbygging i egen regi. Dette er ikke fordi, som direktør i Småkraft AS antyder, fordi foreninga er redd for konkurranse, men fordi vi mener at det best sikrer grunneierens andel i verdiskapingen.
Det er selvsagt ikke alle som kan eller ønsker å bygge ut selv, og foreninga ønsker i de tilfellene velkommen utbyggingsselskaper som kan bistå grunneiere med å sikre verdiene. Da er det viktig at grunneierne sørger for å bruke konkurransen og skaffer til veie tilbud fra flere aktører, slik at de får fram det beste tilbudet. I slike tilfeller er det mange som ønsker å ta aktivt eierskap i kraftverket. Dette er det ikke alle utbyggerselskapene som legger til rette for.

Rein Husebø i Småkraft AS har selvsagt rett i at rammevilkårene for småkraftutbygging ikke er optimale, men foreninga mener dette er gode argumenter for å endre disse rammevilkårene, ikke for at en stadig større del av verdiskapingen skal tilfalle offentlig eide storselskaper. Lokal verdiskaping ivaretas best ved lokalt eierskap.

Artikkelen i Nationen er dessverre ikke tilgjengelig på nett.