Underlig advokatanalyse

Advokat Dag Horsberg Hansen og advokatfullmektig Marius Svendsvoll Langnes begår i Dagens Næringsliv lørdag 16. oktober en underlig analyse av Høyesteretts dom i den såkalte Øvre Otra-saken. Småkraftforeninga var partshjelper for grunneierne i saken. Juristene mener dommen vil føre til at strømmen vil bli dyrere for norske forbrukere, og vil gjøre “halvstore” utbygginger radikalt dyrere. De underbygger ikke sine uttalelser med noen beregninger, og det er uklart hvem de representerer.

Det er åpenbart at erstatningene til grunneiere som får sine fallrettigheter ekspropriert til fordel for denne typen utbygginger vil øke betydelig. Det er en utvikling Småkraftforeninga mener er betimelig og nødvendig. Grunnlovens §105 er tydelig på at tap ved ekspropriasjon skal erstattes fullt ut. Dette er en viktig bærebjelke i den private eiendomsretten.

Grunneiere landet over har tidligere gitt fra seg eiendommene sine for marginale summer som en del av den nasjonale dugnaden som ble gjort for å skaffe nasjonen nok elektrisk kraft. Nå er tidene annerledes, og kraftutbygginger skjer med bedriftsøkonomiske vurderinger. Likevel har ikke kostnadene til erhverv av selve grunnlaget for utbyggingen vært større enn at de knapt har vært verd en fotnote i utbyggingsregnskapene.

Det er derfor underlig å lese juristene i Advokatfirmaet Grette sine vurderinger av at en økning i disse kostnadene skal velte utbygginger. Dersom lønnsomheten i prosjektene er så marginal at erstatning for tapet grunneierne lider ved selv ikke å få bygge ut, er det kanskje betimelig å slippe grunneierne til, så de kan få bygge ut på egen eiendom?

For Småkraftforeninga er det vesentlig at grunneiere skal ha rett til å utnytte egne ressurser. Når man må avgi denne retten til fordel for offentlige interesser, er det en grunnleggende rettighet at tapet av ressursene skal erstattes fullt ut.