Samlet næring ber om bunnfradrag i grunnrenteskatten

Småkraftforeninga og Småkraftalliansen G4 sender i dag brev til Finanskomitéen med felles forslag om bunnfradrag i grunnrenteskatten. -Når en samlet næring sier at manglende bunnfradrag er et hinder for optimal utnyttelse av ressursene bør politikerne lytte, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette. – Det bygges knapt småkraftverk med mellom 5 og 10 MW installert effekt, det betyr at det kunne vært hentet ut mer kraft og mer lønnsomhet fra det samme naturinngrepet.

Grunnrenteskatten er en særskatt for vannkraft som rammer alle kraftverk med mer enn 5 MW installert effekt. Skatten på 30% gjør at det er langt mer lønnsomt å bygge ut med 5 MW, noe som sammen med de samlede rammevilkårene gjør at mange kraftverk ikke utnytter ressursene best mulig. Dette er sløsing, mener Småkraftforeninga.

Foreninga mener skattemodellen er lite egnet til å inspirere til økt investering i grønn energi, men inviterer nå politikerne til å komme næringa i møte. Et bunnfradrag vil sannsynligvis medføre økte skatteinntekter for staten, siden regnestykket for mange utbyggere da vil se helt annerledes ut, og det vil være interessant for langt flere å bygge ut i dette størrelsesspennet.

Foreninga er også svært tilfreds med at næringa står samlet i denne saken.- Det er en tilleggsverdi at både private og industrielle utbyggere står bak forslaget, sier Glette. – Dette er ikke en bønn om å slippe skatt, men et forslag til en fornuftig løsning, til beste for økt produksjon, miljøhensyn og verdiskaping.

Her er brevet finanskomitéen får:
Høringsnotat til statsbudsjettet 2011, Prop. 1 S

Grunnrenteskatt – Skatter og avgifter
Grunnrenteskatten er en særskatt for kraftverk som i stor grad er overskuddsuavhengig. Denne trer i dag inn for kraftverk med en installert effekt på over 5 MW.
Manglende bunnfradrag på disse kraftverkene gjør at det i liten grad er lønnsomt å bygge ut småkraftverk med generatorer på mellom 5 og 10 MW. Dette medfører at det i praksis knapt bygges småkraftverk i dette størrelsesspennet.
Dette fører igjen til en underutnyttelse av ressursene. Mange kraftverk ville kunne vært bygget med større ytelse og dermed gitt en større produksjon, uten at dette ville medført større naturinngrep eller vesentlig større investeringer.
En samlet småkraftnæring mener det ville vært samfunnsøkonomisk fornuftig å innføre et bunnfradrag i grunnrenteskatten. Vi mener også det er sannsynlig at dette i realiteten ville medført en økt skattetilgang for sektoren generelt og for grunnrenteskatten, som en konsekvens av at det da ville være langt mer lønnsomt å bygge ut kraftverk med en installert effekt på mellom 5 og 10 MW.
Den beste og enkleste måten å gjøre dette, vil være å endre innslagspunktet for grunnrenteskatten fra påstemplet merkeytelse til å være produksjonsbasert. Vi ber derfor Stortinget innføre et bunnfradrag i grunnrenteskatten for småkraftverk for inntekter på en produksjon på 20 GWh. Dette tilsvarer normalproduksjonen til et elvekraftverk med en installert effekt på 5 MW.
Næringa mener en slik endring vil ha en forventet positiv provenyeffekt, siden den i langt større grad enn nåværende ordning vil skape incentiver for å bygge ut fallressursene optimalt uten at det er nødvendig å gå til større naturinngrep eller investere betydelig mer.

For Småkraftforeninga
Henrik Glette
Daglig leder

For Småkraftalliansen G4
Rein Husebø
Administrerende direktør,
Småkraft AS