Forslag til bedre fordeling av nettkostnader fra NVE

NVE foreslår felles tariffering av regional- og sentralnettet for at fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet skal fordeles på strømkunder i hele landet. Dette gjelder blant annet de forventede nettinvesteringene som følger av økt utbygging av fornybar energi. Hovedtrekkene i forslaget fra NVE er i tråd med det Småkraftforeninga har arbeidet for.
Ved innføring av felles tariffering vil kostnadene i regionalnettene bli fordelt på alle. For kunder tilknyttet distribusjonsnett som har høye kostnader til overliggende regionalnett i dag vil forslaget innebære redusert nettleie, mens for kunder tilknyttet distribusjonsnett som har lave kostnader til overliggende regionalnett vil endringen medføre økt nettleie.

Forslaget fra NVE blir nå sendt på høring, og Småkraftforeninga vil gå grundig inn i saken og avgi høringsuttalelse.

Du kan lese mer om forslaget her: http://nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Bedre-fordeling-av-fremtidig-nettkostnader/