Delvedtak for Ørskog-Fardal

Olje- og energidepartementet skal nå sluttføre konsesjonsbehandlingen slik at det kan fattes delvedtak for deler av kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Denne kraftledningen er helt sentral for å få på plass mer produksjon av fornybar energi. De aktuelle strekningene er fra Sogndal til Moskog og fra Haugen i Ørsta til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger. Det tas sikte på at konsesjonsvedtakene kan foreligge så tidlig som mulig vinteren 2011. Dette betyr at anleggsarbeidet på disse strekningene etter planen kan starte opp i 2011.

Småkraftforeninga mener det er svært positivt at arbeidet kommer i gang. Det er i dag full stans i byggingen av nye småkraftverk i Sogn og Fjordane og Sunnmøre på grunn av manglende kapasitet i nettet. Småkraftforeninga ber om at også arbeidet med de resterende strekningene blir igangsatt så snart som mulig, slik at vi får fart på satsingen på fornybar kraft på Vestlandet.

Du kan lese hele pressemeldingen fra OED her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2010/regjeringen-gar-inn-for-delvedtak-for-kr.html?id=622840