Interpellasjon om småkraft på Stortinget

Bjørn Lødemel fra Høyre fremmer en interpellasjon til landbruks- og matministeren om småkraft som inntektsgrunnlag i jordbruket. Han tar her opp overgangsordningen for grønne sertifikater, grunnrenteskatten, og andre problemstillinger private grunneiere møter når de skal bygge ut småkraft. Småkraftforeninga er glad for at Lødemel tar opp disse viktige problemstillingene, og håper at ministeren kan se at småkraftnæringen for mange er en nøkkel til å kunne fortsatt bo i distriktene og drive landbruk.
En interpellasjon er en mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen.

Her kan du lese Lødemels interpellasjon http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47080