Gledelig forenklingstiltak

Regjeringen foreslår å frita små bedrifter med en omsetning på mindre enn fem millioner, balansesum på mindre enn 20 millioner og færre enn ti ansatte for revisjonsplikten. Dette er en gledelig forenkling for de minste bedriftene. Forslaget innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller samtlige tre vilkår: under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk, får mulighet til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Forslaget innebærer også at norske aksjeselskaper og NUFer med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Når det gjelder øvrige foretaksformer, foreslås det å videreføre dagens regler, med enkelte tilpasninger basert på de foreslåtte nye reglene for aksjeselskaper.
Forslaget innebærer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små aksjeselskapene. Basert på regnskapstall Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for departementet for regnskapsåret 2008, er det inntil ca 137 000 ikke-finansielle aksjeselskaper som vil kunne benytte seg av revisjonsfritaket. Dette er om lag 68 prosent av alle aksjeselskaper som inngår i statistikken. Departementet antar at gjennomsnittlig revisjonskostnad for aksjeselskaper med under 5 millioner kroner i driftsinntekter ligger innenfor intervallet 10 000 – 15 000 kroner.

– Det har vært en utfordrende sak med vanskelige vurderinger hvor avveiningen i hovedsak har vært mellom hensynet til skattekontroll og bekjempelse av økonomisk kriminalitet på den ene siden, og hensynet til forenkling og internasjonal utvikling på den andre siden, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Aksjeselskap som ønsker å benytte adgangen til ikke å få regnskapene sine revidert må aktivt fravelge revisjon.

Det legges ikke opp til å foreta endringer med hensyn til krav om at revisor utfører selskapsrettslige attestasjoner, som for eksempel bekreftelse av innbetalt aksjekapital. Kravet til revisorattestasjon av næringsoppgaven og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp følger i dag automatisk når et selskap har revisjonsplikt eller har revisor. Disse attestasjonskravene vil falle bort for aksjeselskaper som aktivt fravelger revisjon.

– Vi ivaretar hensynet til skatte- og avgiftskontrollen og bekjempelse av økonomisk kriminalitet ved å foreslå at skatte- og avgiftsmyndighetene får adgang til å pålegge revisjonsplikt for aksjeselskap som har fravalgt revisjon i inntil tre år når nærmere vilkår er oppfylt, sier Sigbjørn Johnsen. Dette vil også gjelde for NUF med begrenset ansvar som er unntatt revisjonsplikten.

Departementet foreslår videre en plikt til å opplyse om selskapet har valgt bort revisjon og om selskapet benytter autorisert regnskapsfører eller om de fører regnskapene selv. Disse opplysningene skal etter forslaget fremgå av selskapets næringsoppgave til ligningsmyndighetene og i Brønnøysundregistrene.

Kilde: regjeringen.no