Du kan ta det helt med ro.

Det som er sagt fra tidligere statsråder og i stortingmelding nr 11 om at anlegg satt i drift etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikat hvis de ellers tilfredsstiller kravene, står fast, skrev daværende statssekretær i OED, Guri Størvold i 2008. Her er historikken rundt grønne sertifikater. Nå setter Småpkraftforeninga i gang en massiv mobilisering av lokale krefter landet rundt for å sørge for at løftene blir holdt.
Tilbakeverkande kraft for Elsertifikat
Historikk

19.12.2003
St.meld.nr. 9 (2002-2003) Stortinget bad regjeringen ta initiativ til felles norsk-svensk grønt sertifikatmarked, leggje fram konkret forslag seinast våren 2004.

14.05.2004
St.meld nr. 18 (2003-2004) : Innstilling frå energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv.
Grøne sertifikater: Side 13: -skal tre i kraft frå 1. januar 2006 – – avgjørende viktig at investering i ny fornybar energi ikkje stopper opp, viser til pressemelding frå Steensnæs og sluttar seg til den:
”Jeg vil understreke at de som byggger ut kraftproduksjon ikke skal tape på det ved en innføring av et marked
for grøne sertifikater. Sertifikatberettige anlegg for elekrisitetproduksjon med byggestart etter 1.januar 2004 vil ha mulighet til å delta i et system for grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette tidspunkt”.
AP, SV og SP hadde i tillegg eit eige forslag om at sertifikatordninga måtte innførast frå 01.01.2005.

24.11.2004
Utkast til lov om pliktige elsertifikat på høyring. Høyringsfrist 01.02.2005.
(Alle kraftverk med byggestart 01.01.2004 er med).

21.02.2005
Høringsuttalelser elsertifikater.

13.05.2005
Elsertifikater Norske og svenske utredninger.

Hausten 2005
Ny regjering. Same partia som ville framskunde innføring av sertifikata.

27.02.2006
Brot i forhandlingane med svenskane. Regjeringa meinte det vart for dyrt. Stoltenberg anslo kostnad pr husstand til 5000 kr pr. år, men ingen utrekning framlagt for stadfesting. Desse tala har blitt tilbakeviste i etterkant. Vil satse på Enova.

11.06.2006
Varsel om feed-in-ordning i budsjettet for første 3 mW i nye vasskraftanlegg.

24.11.2006
St.meld.nr.11(2006 2007)
Budsjett feed-in vasskraft: 4 øre pr. kW første 3 mW installert effekt. Overgangsordning: ” I for-bindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert. Tilsvarende bestemmelse ble gjort for vindkraften under forutsetning av at de betalte tilbake tilskudd fra Enova som de hadde mottatt i perioden. Bakgrunnen for overgangsordningene var at det ikke var ønskelig at aktiviteten stoppet opp i påvente av et elsertifikatmarked.
– Olje og energidepartementet legger opp til at overgangsordningen for alle teknologier står ved lag –”.

07.12.2007
Nye samtaler med Sverige om grøne sertifikat til fornybar energi .

03.03.2008
Statssekretær Guri Størvold i Olje og energidepartementet stadfestar i mail til Egil Berge at ordninga med tilbakevirkande kraft, slik den framstår i St.meld.nr. 18 (2003-2004), står fast.
“Du kan ta det helt med ro. Det som er sagt fra tidligere statsråder og i stortingsmelding nr. 11 om at anlegg satt i drift etter 1.1.2004 skal kunne komme inn i ordningen med grønne sertifikat hvis de ellers tilfredsstiller kravene, står fast.”

07.09.2009 Like før stortingsvalet
Enig med svenskane om prinsippa for eit felles sertifikatmarked frå 01.01.2012.

26.11.2009 Etter valet
Overgangsordning som ekskluderar kraftverk over 1 mW.
-”Jeg er opptatt av å sikre fortsatt bygging av fornybar energi fram til et felles elsertifikat-marked med Sverige er etablert. Forutsigbarhet for kraftselskap og grunneiere er viktig, og overgangsordningen som i dag presenteres bidrar til det”, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
25.03.2010
Småkraftforeninga reknar ut at kraftprisen truleg vert redusert like mykje som grøne sertifikat kostar forbrukarane, det same viser rapport frå Torstein Bye NVE i 2002.¨

Mai 2010
Opposisjonen er bekymra for satsing på fornybar energi og for politikarforakt og stiller
Dokument nr. 8 :91 S (2009-2010) forslag:
”Stortinget ber regjeringen sikre at alle anlegg med bygestart fra og med 1. januar 2004, og som er kvalifisert for grønne sertifikater fra 2012, inkluderes i overgangsordningen”.

21.05.2010
Aps Torstein Rudihagen seier i eit intervju i Nationen at det ville vært for dyrt om alle småkraftverkene skulle fått være med i overgangsordningen for grønne sertifikater. Det var et kostnadsspørsmål, for dyrt for forbrukerene, grundig vurdert før departementet bestemte seg. Men han har heller ikkje denne gongen tal eller reknestykkje å leggje fram. Regjeringspartiene i energi- og miljøkomiteen vil ikke gå for Dok 8 forslaget.

03.06.2010
Dok 8 nedstemt i Stortinget
Riis-Johansen forsvarte overgangsordninga med ”helhetlig vurdering”.

05.10.2010
Statsbudsjettet 2011 lagt fram
Grunnrenteskatt 30% av elsertifikat for kraftverk over 5500 kVA.

08.12.2010
Norge og Sverige eninge om eit felles sertifikatmarked.
Lov om elsertifikat ut på høyring, frist 01.02.2011.
Her er framleis ikkje kraftverka over 1 MW som vart bygde mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 tekne med. No har ein sjansen til å rette opp att i den uretten det er.