Rekordmange småkraftkonsesjoner i 2010

Småkraftforeninga er svært positive til at NVE behandlet rekordmange småkraftkonsesjoner i 2010. At rundt 80 prosent av søknadene ble innvilget er også et tegn på kvaliteten i prosjektene. Nå gjenstår utfordringene med en rekordstor konsesjonskø. For andre år på rad har NVE behandlet rekordmange konsesjonssøknader. Det største antallet saker er innen vannkraft. NVE behandlet 101 småkraftsaker, en økning fra 74 i 2009.
Det er gitt 78 konsesjoner og sendt innstilling til OED for fire. Til sammen utgjør det om lag 0,9 TWh. 19 søknader om småkraftverk på til sammen 240 GWh, er avslått.

Småkraftforeninga mener dette er svært positivt og et viktig bidrag til å redusere etterslepet og håper dette kan bidra til at søknadstiden reduseres betydelig.

– NVE er svært fornøyd med at vi har nådd målene om vesentlig økning av tempoet i konsesjonsbehandlingen. Vi har blant annet behandlet 100 småkraftverk, som var målsetningen med den styrkede bemanningen vi har fått. Samtidig registrerer vi økende konfliktnivå knyttet til viktige nettforsterkninger, og vi har fortsatt utfordringer når det gjelder å ta unna køen av småkraftsaker. Disse sakene vil fortsatt ha høy prioritet, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Dette, sammen med at elsertifikatene kommer på plass fra 2012, vil gi grunnlag for en storstilt utbygging de neste årene. Det er allerede mange konsesjoner som er gitt, men ikke realisert. Dette betyr gode tider for småkraftnæringa og leverandørindustrien, når bare rammevilkårene faller på plass.