Sjøkabel kan true utbygging av fornybar energi

De fire regjeringsoppnevnte utvalgene som skal utrede sjøkabelalternativet i Hardanger la i dag fram sine rapporter. Endret kablingpraksis kan påføre den nødvendige utbyggingen av nettet en ekstrakostnad på 30 milliarder kroner og påføre mange prosjekter en kritisk forsinkelse. Det truer utbyggingen av nødvendig fornybar energi. Nettsituasjonen er allerede så prekær i deler av landet at en tredjedel av småkraftpotensialet i Norge er satt på vent. Situasjonen i andre områder er i ferd med å nærme seg et kritisk punkt. Dette innebærer at en skånsom og økonomisk utbygging av klimavennlig fornybar energi begrenses unødvendig.

Regjeringen er i disse tider i ferd med å lansere en lenge etterlengtet og sårt tiltrengt ordning med grønne sertifikater. Uten en større satsing på infrastruktur vil denne ordningen ha begrenset effekt.

-Nettsituasjonen er allerede prekær og en betydelig flaskehals for fornybarsatsingen, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Vi har ikke råd til en ytterligere forsinkelse og forverring av den situasjonen.

Norske politiske og moralske forpliktelser tilsier at det må satses betydelig på utvikling av fornybar kraft. Denne klimasatsingen er avhengig av en tilsvarende betydelig satsing på nettet. Et eventuelt valg av sjøkabler vil kunne føre til en vesentlig fordyring av denne satsingen også i andre områder. I tillegg vil dette kunne bety en svært kritisk forsinkelse i de nødvendige utbyggingene. Det vil være svært negativt for framdriften i en satsing på fornybar energi.

Småkraftforeninga ber regjeringen sørge for at det ikke påføres fornybarsatsingen unødvendige forsinkelser. Dersom et eventuelt valg av sjøkabel påfører samfunnet betydelige ekstrakostnader og forsinkelser i framføringen av klimavennlig energi, må regjeringen sette klima og samfunnsøkonomi først.