Nasjonalnettet neste?

Etter forslag fra NVE vurderes det felles tariffering av regional- og sentralnettet. Småkraftforeninga mener det er et viktig skritt i rett retning, men vil gå lenger, Statnett sier seg villig til å styre dette, mens Energi Norge motsetter seg endringen. Her kan du lese Energi Norges uttalelse: http://3.ly/tPXsStatnetts uttalelse finner du her: http://3.ly/KPz8
Teknisk Ukeblad skriver om saken her: http://www.tu.no/energi/article279103.ece

Her er Småkraftforeningas høringsuttalelse:

Småkraftforeninga er glad for at NVE tar tak i utfordringene knyttet til nett og en stadig økende satsing på fornybar energi. I foreningas uttalelse til forslag om lov for elsertifikater påpeker vi at denne ordningen vil ha begrenset effekt dersom det ikke samtidig satses tilsvarende på utbygging og forsterking av nettet. En strategisk og helhetlig plan og satsing på alle nettnivåer er derfor sårt tiltrengt.

Å se regional- og sentralnettet i sammenheng er et viktig skritt i rett retning. Dette må gjøres både strukturelt og økonomisk.

Samtidig er ikke dette forslaget fullt ut egnet til å adressere de viktige utfordringene ny produksjonskapasitet møter i nettsituasjonen. Særlig småkraftprodusenter møter helt egne utfordringer som ikke imøtekommes med dette forslaget. Det må forventes at en betydelig del av den nye produksjonen av fornybar energi blir fylt av småskala vannkraft. En gjennomgang av finansieringsmodellene for nettet må derfor i større grad enn det foreliggende forslaget ivareta dette.

Selv om småkraften i stor grad mater inn på distribusjonsnettet, er ikke kraften i hovedsak ment for lokale forbrukere, og produksjonen skjer ofte i områder med overskudd av kraft. Videre utbygging vil også ofte skje i overskuddsområder, slik at denne utfordringen vil forsterkes.

Forslaget til felles tariffering av regional- og sentralnettet legger i hovedtrekk opp til at dagens praksis med at ny produksjon alene skal dekke kostnadene med produksjonsrelaterte nett skal videreføres. Effekten av endringene i tarifferingen vil i liten grad medføre endringer for småkraftverk
Stadig flere småkraftutbyggere vil oppleve at de ikke får realisert konsesjoner fordi nettkapasiteten lokalt ikke tillater mer effekt koblet til nettet. Da pålegges ofte utbygger kostnader som i realiteten åpner for langt mer kapasitet enn det som direkte knyttes til den enkelte produsent. Derfor bærer den enkelte utbyggeren risikoen for at det overinvesteres. Dette er urimelig, og forslaget bør omarbeides slik at dette hensyntas.

Forslaget til felles tariffering av regional- og sentralnettet bør ikke gi anledning til at ny produksjon alene belastes med alle kostnader knyttet nettforsterkning, men at disse fordeles mellom alle brukere gjennom nettariffen. Anleggsbidrag bør forbeholdes rene produksjonsradialer.

Vi ber derfor om at disse utfordringene tas med i det videre arbeidet med dette forslaget og i arbeidet med en strategisk og samlet utvikling av nettet og finansiering av investeringer. Utfordringer knyttet til kapasitet på nett og finansiering av utbedringer er sentrale i den videre satsingen på utbyggingen av småskala vann- og vindkraft.

For Småkraftforeninga

Henrik Glette
Daglig leder