Forskningsløft for samfunnsvitenskapelig energiforskning

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lanserte i dag tre nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Forskningssentrene vil bestå av ledende samfunnsfaglige forskningsmiljøer i partnerskap med offentlige og private aktører. Sentrene vil få om lag 200 millioner kroner i støtte over en periode på åtte år. De tre sentrene vil være en tilvekst til de åtte etablerte forskningssentrene innenfor energiteknologi.
– Vi trenger mer kunnskap om rollene til de ulike aktørene og sammenhengen mellom markeder, ny teknologi og internasjonale forhold. Samfunnsvitenskaplig kunnskap og forskning står helt sentralt i utformingen av fremtidens energipolitikk. Etableringen av de nye forskningssentrene er en del av regjeringens langsiktige satsing på fornybare og klimavennlige energiløsninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

To forskningssentre vil ledes fra Oslo og ett fra Trondheim:

· CenSES ledes av NTNU og skal bidra med et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv.

· CREE ledes av Frischsenteret og skal bidra til innsamling og utvikling av kunnskap om hvordan rammebetingelsene påvirker både energimarkedet og teknologisk utvikling.

· CICEP ledes av CICERO og har hovedfokus på forskning om internasjonal klima- og energipolitikk.

Utviklingen av samfunnsvitenskapelige og samfunnsøkonomiske metoder og modeller vil være en viktig del av sentrenes arbeid. Sentrene skal ha fremragende kompetanse på sentrale temaområder og skal ha et flerfaglig samarbeid.

FME-ene samler ledende forskningsmiljøer innenfor prioriterte temaområder. Det er allerede etablert åtte FMEer innenfor CO2-håndtering, sol, havvind, bioenergi, energiplanlegging og energieffektivisering. Sentrene samarbeider også med internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg står næringslivet og brukerne sentralt i sentrene og bidrar med medfinansiering.
Kilde: Olje- og energidepartementet