Høringsuttalelse: sett i gang bygginga

Småkraftforeninga har i dag avgitt høringsuttalelse etter de fire ekspertutvalgene som har utredet sjøkabelalternativet i Hardanger avga sine rapporter. Hovedkonklusjonen er at det ikke er noen grunn til å utsette videre. Nettsituasjonen er til dels prekær i flere deler av landet, og en utsettelse av både Hardanger og andre områder vil ha store konsekvenser for småkraftnæringen. Det var derfor viktig for Småkraftforeninga å undertreke dette i sin uttalelse til departementet.
Her er foreningas uttalelse:

Småkraftnæringen representerer en betydelig ressurs og vil bety store muligheter for vekst og fortsatt bosetting i distriktene og vil kunne gi landbruket nye muligheter i driften. Dette forutsetter stabile rammevilkår og gode insentiver for at grunneiere selv i størst mulig grad skal kunne investere i egen eiendom, og slik sikre lokal verdiskapning.

De kommende årene vil tilgang på nett være en av de største utfordringene for en hensiktsmessig utnyttelse av småkraftressursene i distrikts-Norge. Allerede nå er nærmere en tredjedel av disse ressursene satt på vent på grunn av manglende nettkapasitet i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland. I tillegg er situasjonen stram en rekke steder.

For at Norge skal nå sine tverrpolitiske mål om en stadig økende fornybarandel i energiforbruket, er en hensiktsmessig og robust infrastruktur et nødvendig virkemiddel. For at man skal få dette på plass, kreves en massiv satsing de neste årene på utbygging og forsterking av alle nettnivåer. Statnetts nettutviklingsplan er et godt bidrag til dette, men denne er samtidig svært sårbar for utsettelser og forsinkelser.

Forsinkelser som en følge av endret kablingsregime, vesentlige kostnadsøkninger eller annet vil være svært kritisk for småkraftutbyggere som allerede har måttet utsette utbyggingen i opptil sju år. I løpet av denne tiden har kostnadene knyttet til småkraftutbygging økt betydelig utover normal prisvekst, noe som i stor grad har påvirket lønnsomhetsbildet for disse utbyggerne.

Det må forventes, som det også påpekes av utvalgene, at endringer i kablingspraksis vil medføre utsettelser og betydelige kostnadsøkninger også i andre områder. Dette vil være uholdbart. Vi viser også til Energi Norges utredning som viser at den virkelige samfunnskostnaden ved å utsette utbyggingen ytterligere vil kunne overstige ni milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene for andre prosjekter som vil kunne utsettes som en konsekvens.

Småkraftforeninga kan heller ikke se at utvalgene reellt sett har pekt på noen hensyn som tilsier at sjøkabel er et realistisk, nødvendig eller hensiktsmessig valg framfor luftlinje.

Det er derfor Småkraftforeningas bestemte syn at byggingen av luftlinjen mellom Sima og Samnanger må settes i gang umiddelbart og at det må anses at det ikke er aktuelt å utvide bruken av sjøkabel utover den praksis som allerede er etablert, også for andre prosjekter.

Samtidig er det viktig for Småkraftforeninga at det settes inn ressurser for å bedre forholdet til lokalbefolkningen, slik at det i langt større grad enn hittil skapes en tillit mellom utbygger og lokalbefolkningen basert på kunnskap, medbestemmelse og tilstrekkelig kompensasjon. Dette vil styrke forståelsen av hvor viktige slike prosjekter er for satsingen på fornybar energi av klimahensyn.

Det er også av stor viktighet at lokale innspill om mindre endringer og tilpasninger av trasé må imøtekommes i den grad det er mulig uten vesentlige kostnader. Det er også viktig at grunneiere og andre som påføres ulempe må kompenseres tilstrekkelig.